Naše usluge

Nudimo čitav spektar usluga u vezi sa osnivanjem preduzeća, registrovanom adresom, opštom administracijom, računovodstvom, obračunom zarada i porezima.
1. USLUGE FINANSIJSKOG RAČUNOVODSTVA
Tačna i jasna slika finansijskog zdravlja i učinka vašeg preduzeća.

Srpski računovodstveni okvir: Srpski računovodstveni okvir je povezan sa MSFI. S vremena na vreme mogu nastati određene razlike zbog vremena potrebnog lokalnom parlamentu da usvoji nove standarde i objavi ih u lokalnom glasniku. Na primer, MSFI 16 „Zakupi“ je uveden kao obavezan od 1. januara 2021. godine u Srbiji, dok je originalni MSFI 16 bio primenjiv na sve entitete od 1. januara 2019. godine.

Statutarni interni akti:

 • Uključuje konsultacije u vezi sa izborom relevantnog računovodstvenog okvira za vaš entitet u Srbiji u skladu sa zakonom propisanim ograničenjima. Takođe imamo veliko iskustvo u izradi obavezno propisanih internih akata kao što su „Računovodstvene politike“ po meri vašeg entiteta u Srbiji. Klasifikacioni kriterijumi za određivanje veličine preduzeća u Srbiji određuju se nivoom prihoda, imovinom i brojem zaposlenih.
 • Srbija je propisala sadržaj računa i sam obrazac računa (elektronski ili papirni), kao i upotrebu SEF-a (sistema elektronskog fakturisanja) u određenim slučajevima. Na primer, važeća faktura treba da sadrži najmanje sledeće propisane informacije:
    1.  naziv, adresu i PIB (poreski identifikacioni broj) i registarski broj (samo u slučaju prodaje robe) – za izdavaoca računa;

    2. mesto, broj i datum fakture;

    3. naziv, adresa i PIB (poreski identifikacioni broj) – primalac računa;

    4. vrstu, količinu i opis isporučene robe ili pruženih usluga;

    5. datum izvršenja isporuke ili usluga i iznos avansa, ako postoje;

    6.  iznos poreske osnovice;

    7. primenjenu stopa poreza;

    8.  iznos PDV-a obračunat na iznos poreske osnovice;

    9.  beleška koja citira pravni član u vezi sa tretmanom PDV-a;

    10.  ime lica odgovornog za izdavanje računa.

 • Opcije SEF-a: dobrovoljna registracija, obavezna registracija za sve subjekte registrovane za PDV, itd. Sistem SEF-a se stalno ažurira od strane Ministarstva finansija i predviđeno je da obuhvati sve kupovine i prodaje subjektima koji nisu registrovani za PDV u Srbiji.
 • Računovodstvo:
  • Izrada svih računovodstvenih evidencija upisivanjem svih finansijskih transakcija i vođenjem poslovnih knjiga u skladu sa relevantnim zakonima,
  • Prikupljanje i obrada svih poslovnih dokumenata na dnevnom/nedeljnom ili mesečnom nivou,
  • Provera usklađenosti primljene dokumentacije u skladu sa domaćim računovodstvenim standardima i propisima
  • Obrada računovodstvene dokumentacije i priprema finansijskih izveštaja neophodnih za izveštajni paket,
  • Registrovanje dnevnih transakcija u skladu sa računovodstvenim principima i propisima Zakona o deviznom poslovanju, Međunarodnim računovodstvenim i finansijskim standardima iu skladu sa MRS/MSFI,
  • Usklađivanje mesečnih, tromesečnih i godišnjih bilansa stanja (bankovni izvodi, primljeni i izdati računi i svi ostali relevantni izveštaji),
  • Vođenje registra osnovnih sredstava, evidentiranje inventara i finansijskog knjigovodstva i mesečno usklađivanje glavne knjige sa registrom,
  • Podnošenje poreskih prijava za redovne poreze i doprinose zaposlenih.
 • Podnošenje mesečnih, godišnjih i svih poreskih prijava prema zahtevima Klijenta (porez na imovinu, PDV, porez na zaposlenje, godišnji porez na dobit, itd.)
2. Poresko savetovanje i transferne cene
Redovno pružamo analize studije slučaja transfernih cena za određeni broj klijenata, kao i povremene poreske konsultacije u vezi sa specifičnim zahtevima Klijenta.

3. Lična primanja
Obračun, priprema i dostavljanje mesečnog platnog spiska, doprinosa direktora i poreza na njihove ugovore o angažovanju, privremeni i stalni radni odnos itd.

4. Virtuelna E-Kancelarija
Pod određenim uslovima i potpisanim ugovorima, pružamo registrovanu adresu za vaše lice u Srbiji.

5. Fakturisanje
Usluge proizvodnje fakture prema uputstvima Klijenta u okviru propisanih zakonskih ograničenja i slanje klijentima, kačenje na SEF modul ako je potrebno, itd.

6. Bankarska plaćanja
Plaćanja mogu biti obeshrabrujući i osetljiv zadatak. Greške mogu proizvesti izgubljeno vreme, a samim tim i novac. Pružamo ove usluge velikom broju naših klijenata.

7. MSFI priprema i pomoć
Možemo da pružimo punu podršku za implementaciju MSFI, a posebno se ističemo u proračunima u skladu sa MRS 19 „Beneficije zaposlenih“ i MSFI 16 „Zakupi“

8. Usluge reprezentacije
Sa vremena na vreme delujemo kao nominalni direktori za naše klijente. Možemo vas zvanično zastupati u procesima sa srpskim vlastima, bankama itd.

9. Finansijski i poreski “DUE DILIGENCE“
Sa našim partnerima, u mogućnosti smo da pružimo kompletan spektar finansijskih usluga uključujući finansijske i poreske analize i provere (bilo od sa strane kupca ili strane prodavca), pripremu prostorija za podatke „data room“, itd.

10. “Co-working space“
Naš radni zajednički prostor se nalazi u srcu Beograda u ulici Kosovska broj 1. Međutim, on je ograničen i predstavlja samo mali deo našeg poslovanja. Obično je naš prostor izdat i može da primi do 20 ljudi. Pozovite nas za dostupnost!